Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Indien besloten wordt het samen begeleidingstraject in te gaan, betekent dat dat je zelf verantwoordelijk bent voor gemaakte keuzes, je eigen gedrag en de consequenties hiervan.

Dit geldt zowel tijdens de behandeling als ook de tijd daarna. Het aandeel van Sla je slag met gedrag is een inspanningsverplichting.
• Afzeggingen tenminste 48 uur van te voren per telefoon; binnen de 48 uur wordt het uurtarief in rekening gebracht.
• De factuur dient binnen 14 dagen betaald te zijn.
• Een overeenkomst gaat in werking als het toestemmingsformulier door vader en moeder is ondertekend, het handelingsplan is getekend met goedkeuring van de algemene voorwaarden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Praktijk Sla je slag met gedrag.
 
Betalingsvoorwaarden
Betaling binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur.
 
Afspraken verzetten / annuleren
Een afspraak kan door de cliënt tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst.
 
Vertrouwelijke informatie – geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 
Aansprakelijkheid
A) Praktijk Sla je slag met gedrag is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirect schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt en zijn of haar ouders/verzorgers hebben genomen, al dan niet in overleg met Praktijk Sla je slag met gedrag.
B) Cliënt en zijn of haar ouders/verzorgers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gemaakte keuzes.
C) De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de eventuele materiële schade en lichamelijke letsel schade.
 
Op de praktijk liggen de algemene voorwaarden ter inzage.
 
Uitvoering van de overeenkomst
Praktijk Sla je slag met gedrag heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de cliënt; nooit een resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat Praktijk Sla je slag met gedrag te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competenties.