• Contact

  Wil je meer informatie neem dan gerust contact met me op:

  Sla je slag met gedrag
  Miriam van Broekhuizen

  Soerenseweg 7
  7314 CA Apeldoorn

  06-11 88 59 74

  info@slajeslagmetgedrag.nl

  KvK: 53799011

   

 • Tarieven

   Woont U in de gemeente Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst en Zutphen dan wordt de hulp na verwijzing van de huisarts of het CJG volledig vergoed. Sla je slag met gedrag kinder- en gezinscoaching is toegelaten tot de raamovereenkomst van de gemeente.

  • Telefonisch gesprek – Kostenloos
  • Intakegesprek – € 82,50
  • Behandeling – € 82,50 per sessie
  • Training ‘Ik leer anders’ – € 240,- (4 sessies)
  • Workshop ‘Wees wijs weerbaarheid’ – Op aanvraag
  • Workshop ‘Lastige schatjes’ – Op aanvraag
  • Workshop ‘Vlieg met me mee’ – Op aanvraag
  • Workshop ‘Executieve functies’- Op aanvraag

  Sla je slag met gedrag is vrijgesteld van BTWheffing. Dit wordt dan ook niet in rekening gebracht.

 • Algemene Voorwaarden

  Indien besloten wordt het samen begeleidingstraject in te gaan, betekent dat dat je zelf verantwoordelijk bent voor gemaakte keuzes, je eigen gedrag en de consequenties hiervan.

  Dit geldt zowel tijdens de behandeling als ook de tijd daarna. Het aandeel van Sla je slag met gedrag is een inspanningsverplichting.
  • Afzeggingen tenminste 24 uur van te voren per telefoon; binnen de 24 uur wordt het uurtarief in rekening gebracht.
  • De factuur dient binnen 14 dagen betaald te zijn.
  • Een overeenkomst gaat in werking als het toestemmingsformulier door vader en moeder is ondertekend, het handelingsplan is getekend met goedkeuring van de algemene voorwaarden.
  Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Praktijk Sla je slag met gedrag.
  Betalingsvoorwaarden
  Betaling binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur.
  Afspraken verzetten / annuleren
  Een afspraak kan door de cliënt tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst.
  Vertrouwelijke informatie – geheimhouding
  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
  Aansprakelijkheid
  A) Praktijk Sla je slag met gedrag is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirect schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt en zijn of haar ouders/verzorgers hebben genomen, al dan niet in overleg met Praktijk Sla je slag met gedrag.
  B) Cliënt en zijn of haar ouders/verzorgers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gemaakte keuzes.
  C) De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de eventuele materiële schade en lichamelijke letsel schade.
  Op de praktijk liggen de algemene voorwaarden ter inzage en zijn hier online te bekijken.
  Uitvoering van de overeenkomst
  Praktijk Sla je slag met gedrag heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de cliënt; nooit een resultaatverplichting. Hieronder wordt verstaan dat Praktijk Sla je slag met gedrag te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de grenzen van haar competenties.
 • Klachtenreglement.

  Klachtenprocedure algemeen

  1.      Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.

  2.      Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen.

  3.      Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona (beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten) kunt u, wanneer wij er samen niet uit komen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van deze stichting.

  De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. U kunt de situatie met haar bespreken en met haar de weg bepalen die u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

  Contactgegevens klachtenfunctionaris:

  mevrouw L. de Boon

  telefoonnummer: 06-48445538

  e-mail: bemiddeling@quasir.nl

 • Privacyverklaring Sla je slag met gedrag.

  Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is
  opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (AVG).
  Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de
  AVG, is Miriam van Broekhuizen, gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr 5379011.

  Indien ik op mijn website van cookies gebruikmaak, kan dat alleen nadat uw toestemming
  is verkregen. Zodra u mijn website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen
  of u cookies accepteert of weigert.

  Persoonsgegevens
  Doel van verwerking
  Ik gebruik uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens),
  met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen
  dienstverlening. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.
  Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website
  of anderszins, dan gebruiken ik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met
  u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan
  worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

  Verwerken persoonsgegevens
  Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer
  persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze
  persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en
  verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.
  De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

  • Beveiliging
  Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij mij zijn. Bij
  de verwerking van persoonsgegevens kan ik gebruikmaken van een of meerdere
  verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische
  beveiliging te verzekeren, sluiten ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn
  overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet
  buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

  Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke
  afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.
  Zonder uw toestemming delen Ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een
  administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

  Bewaartermijnen.
  Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.
  Ik heb me uiteraard wel te houden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van
  de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.
  Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn
  verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de
  overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

  Rechten betrokkene.
  Ik respecteer uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u
  toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie
  en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt
  u hierover contact met mij opnemen.

  ———–

  Model privacyverklaring – deelnemers Adiona – definitieve versie 16 april 2018
  © JZ Advies.